2017 - Dojrzałość: kontekst celów, zadań i działań edukacyjno-wychowawczych. Perspektywa temporalna

Pracownicy Zakładu byli współorganizatorami (wraz z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Chełmnie) Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. Dojrzałość: kontekst celów, zadań i działań edukacyjno-wychowawczych. Perspektywa temporalna organizowanej pod patronatem KNP PAN w Bydgoszczy, 22 maja 2017 r. Konferencji towarzyszyły obrady plenarne, obrady dwóch sekcji zatytułowanych: Dojrzałość dzieci i młodzieży – ujęcie temporalne i kontekstualne; Dojrzałość dorosłych – zadania, działania, wyzwania oraz warsztaty: Dojrzałość społeczno-emocjonalna dzieci i młodzieży, Dojrzałość pedagogiczna osób dorosłych – świadomość rodziców, opiekunów i nauczycieli dotycząca zagrożeń wobec dzieci i młodzieży.

W konferencji wraz z warsztatami uczestniczyły 74 osoby z 15 ośrodków naukowych + Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chełmnie, Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, psycholog-terapeuta prowadzący prywatną praktykę psychologiczną w zakresie terapii traumy a także studenci studiów stacjonarnych kierunku pedagogika (I i II stopnia – różnych specjalności).

Z kategorią dojrzałości mamy do czynienia na wielu etapach życia człowieka i w różnych obszarach jego funkcjonowania. W nauce wyróżnia się szereg typów dojrzałości, m.in. biologiczną, społeczną, psychiczną, umysłową (intelektualną),  emocjonalną, moralną.

Dojrzałość, w wielu kontekstach, należy traktować jako punkt odniesienia, swoisty wzorzec, do którego każdy dąży, choć nie zawsze udaje się osiągnąć jej pełnię. Człowiek w zależności od wieku, poziomu rozwoju, doświadczeń, osiąga różne rodzaje dojrzałości, czyniąc to na swój własny, jedyny i niepowtarzalny sposób. Proces osiągania dojrzałości może być jednak wspomagany i wspierany.

W obszarze naszych zainteresowań znajduje się problematyka dojrzałości człowieka usytuowana w kontekście działań edukacyjno-wychowawczych. To w wyniku m.in. tych oddziaływań stajemy się istotami dojrzałymi, świadomie realizującymi się, osobami zdolnymi do konstruktywnej krytyki i „refleksyjnej afirmacji”. Zamiarem organizatorów jest podjęcie dyskusji i refleksji nad kategorią dojrzałości wszystkich podmiotów biorących udział w procesach opiekuńczych i edukacyjno-wychowawczych – dzieci, młodzieży, dorosłych (rodziców, opiekunów, wychowawców, nauczycieli). Istotne wydają się też być rozważania dotyczące szans, możliwości, barier, ograniczeń i zagrożeń w uzyskiwaniu dojrzałości.

Cele konferencji:

 • zarysowanie różnorakich aspektów kategorii „dojrzałość”;
 • ustalenie istoty i znaczenia sensu edukacji/wychowania do/ku dojrzałości;
 • rozpoznawanie szans, możliwości, barier, ograniczeń w procesie osiągania dojrzałości;
 • rozpoznawanie sposobów odpowiedzialnego edukowania/wychowania do/ku dojrzałości;
 • przedstawienie dobrych praktyk w zakresie odpowiedzialnego edukowania/wychowania do/ku dojrzałości;
 • uchwycenie ujęć temporalnych i kontekstualnych w rozważaniach nad edukacją/wychowaniem do/ku dojrzałości;
 • wskazanie współczesnych wyzwań związanych z edukacją/wychowaniem do /ku dojrzałości.

Obszary tematyczne konferencji:

 1. Wielorakie aspekty kategorii dojrzałość;
 2. Istota i znaczenie sensu edukacji/wychowania do/ku dojrzałości;
 3. Szanse, możliwości, bariery, ograniczenia w procesie osiągania dojrzałości;
 4. Sposoby odpowiedzialnego edukowania/wychowania do /ku dojrzałości;
 5. Dobre praktyki w zakresie odpowiedzialnego edukowania/wychowania do /ku dojrzałości;
 6. Edukacja/wychowanie do/ku dojrzałości w ujęciu temporalnym i kontekstualnym;
 7. Współczesne wyzwania związane z edukacją/wychowaniem do /ku dojrzałości.

Kierownictwo naukowe i organizacyjne konferencji:

Dr hab. Ewa Kubiak-Szymborska, prof. UKW
Dr Ewa Krause
Dr Monika Nawrot-Borowska 

Pobierz pliki

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Zakład Teorii i Historii Wychowania
ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz