Problematyka badawcza

Problematyka badań realizowanych w Zakładzie Teorii i Historii Wychowania

Problematyka ta jest zdeterminowana składem zespołu (teoretycy i historycy wychowania) a także osobistymi zainteresowaniami naukowo-badawczymi pracowników. Główne zadania badawcze sprowadzają się do:

 • opisu i analizy historyczno-pedagogicznej wizerunku podmiotów wychowania ze szczególnym jednak zwróceniem uwagi na dziecko i dzieciństwo postrzegane z rozmaitych perspektyw i przez pryzmat rozmaitych tekstów kultury a także sytuowane w różnorakim wymiarze temporalnym;
 • opisu i analizy dziejów edukacji w rodzinie, historii dziecka i dzieciństwa (głównie na terenie ziem polskich doby zaborów);
 • zarysowania szerszej perspektywy funkcjonowania podmiotów wychowania (m.in. dziecka, ucznia, studenta) w kontekście dynamicznych zmian rzeczywistości społecznej, w tym nowych zjawisk i procesów o charakterze lokalnym i globalnym;
 • rozpoznawania i analizy problematyki wyzwań wychowawczych, przed którymi stają podmioty edukacji i wychowania (rodzice, nauczyciele-wychowawcy) a także umiejętności radzenia sobie z tymi wyzwaniami;
 • rozpoznawania, analizy i wyjaśniania etycznych i relacyjnych aspektów działania podmiotów edukacji i wychowania występujących w przestrzeni szkoły wyższej oraz szkół niższego szczebla;
 • rozpoznawania i aplikowania założeń filozofii tomistycznej dla formułowania podstaw etyki zawodu nauczycielskiego;
 • rozpoznawanie zagadnień etyki chronienia osób i antropologii filozoficznej jako źródła wiedzy o działaniach człowieka;
 • rozpoznawania i analizy zagadnień związanych z rozwojem kariery zawodowej absolwentów szkół wyższych oraz młodych pracowników nauki usytuowanych w kontekście życia rodzinnego, obejmujących także system wsparcia ze strony państwa i uczelni w zakresie łączenia i godzenia ról zawodowych i rodzicielskich.

Projekty badawcze:

Realizowane projekty badań statutowych:

 • Podmioty wychowania – opisy i nowe perspektywy społeczno-kulturowe (od roku 2015);
 • Podmioty wychowania – kontekst zmian społecznych i kulturowych. Wizje, portrety, narracje (2013-2014);
 • Podmioty wychowania w przestrzeni edukacyjnej – ujęcie temporalne i kontekstualne (2010-2012);
 • Implikacje przeobrażeń transformacyjnych dla teorii i praktyki wychowania (ku procesom (demo)humanizacji i budowania społeczeństwa wiedzy) (do 2010 roku).

Realizowane projekty zewnętrzne:

 • projekt: Wykwalifikowani, aktywni, komunikatywni - absolwenci UKW nr UDA-POWR.03.01.00-00-K024/15 (dr Ewa Krause - tutor i konsultant interdyscyplinarnych zespołów studenckich na kierunku Praca socjalna i Informatyka w ramach, od marca 2017)
 • projekt: Efektywnie dla młodzieży – nowe standardy na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim nr POWR.02.04.00-00-0051/16 (dr Ewa Krause - współuczestnictwo w badaniach, członek zespołu z UKW, 2016);
 • realizacja projektu OPUS 4 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki; projekt na temat: Zabawki dziecięce na ziemiach polskich do końca XIX wieku (wykonawca dr Monika Nawrot-Borowska; 2013 – 2017);
 • projekt badawczy zakwalifikowany do finansowania w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (2012), moduł badawczy 1.1. nr 11H 12031181 na temat: Etyka w systemie edukacji w Polsce i w wybranych krajach świata zachodniego – Niemcy, Wielka Brytania, Hiszpania, Portugalia, Francja, USA, Norwegia, Finlandia (projekt realizowany we współpracy z Uniwersytetem Łódzkim; dr Dariusz Zając uczestnik projektu);
 • projekt badawczy promotorski MNiSW nr 4334/B/H03/2011/40 na temat.: Interakcje podmiotów edukacji w kontekście teorii działania komunikacyjnego J. Habermasa (dr hab. Ewa Kubiak-Szymborska, prof. nadzw.; mgr Daria Wojtkiewicz ; 2011-2012);
 • projekt badawczy promotorski MNiSW nr N N106 220738 na temat.: Planowanie kariery zawodowej przez studentów w kontekście integracji europejskiej (dr hab. Ewa Kubiak-Szymborska, prof. nadzw.; mgr Ewa Krause; 2010-2011).

Realizowane projekty uczelniane:

 • indywidualny uczelniany projekt naukowy młodego naukowca na temat: Losy absolwentów i urzeczywistnianie się ich planów w zakresie kariery zawodowej (na przykładzie badań absolwentów bydgoskich uczelni) (dr Ewa Krause; 2013);
 • indywidualny uczelniany projekt naukowy młodego naukowca na temat: Wychowanie zdrowotne i higiena dzieci i młodzieży w zapatrywaniach teoretycznych i praktyce na ziemiach polskich w XIX i początkach XX wieku (dr Monika Nawrot-Borowska; 2011, 2012, 2013);
 • indywidualny uczelniany projekt naukowy młodego naukowca na temat: Życie zawodowe w wyobrażeniach i planach studentów (dr Ewa Krause; 2012);
 • indywidualny uczelniany projekt badawczy na temat: Wychowanie zdrowotne i higiena dziecka w zapatrywaniach teoretycznych i praktyce na ziemiach polskich w XIX i początkach XX wieku (dr Monika Nawrot-Borowska; 2010);
 • indywidualny uczelniany projekt badawczy na temat: Wybrane zagadnienia z etyki zawodu nauczycielskiego (dr Dariusz Zając, 2009, 2010);
 • indywidualny uczelniany projekt badawczy na temat: Planowanie kariery zawodowej przez studentów (mgr Ewa Krause; 2009).
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Zakład Teorii i Historii Wychowania
ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz