Zajęcia dydaktyczne

Pracownicy Zakładu realizują zajęcia dydaktyczne w zakresie następujących przedmiotów:

 • teoretyczne podstawy wychowania
 • antropologia kulturowa
 • kierunki i nurty współczesnej pedagogiki
 • wprowadzenie do specjalności (opieka nad dzieckiem i wczesne wspomaganie rozwoju)
 • instytucjonalne formy opieki i wychowania dziecka
 • pielęgnowanie dziecka zdrowego i chorego
 • konstruowanie indywidualnych programów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 • konstruowanie projektu badań nad dzieckiem i dzieciństwem
 • podstawy pedagogiki zabawy
 • pedagogika rodziny
 • warsztat pracy z dzieckiem
 • historia opieki nad dzieckiem
 • historyczne podstawy wychowania
 • etyka zawodowa
 • konwersatorium pedagogiczne (studia III stopnia),
 • zajęcia ogólnouczelniane
 • seminaria licencjackie oraz magisterskie.

 

Pracownicy Zakładu dla studentów w roku akademickim 2016/2017 zorganizowali:

 • spotkanie w dniu 22 listopada 2016 r. (studenci I roku pedagogiki wczesnoszkolnej, I roku pedagogiki II stopnia, członkowie Koła Naukowego Kreowanie i Wspieranie Rozwoju Dziecka) z realizatorką Projektu „Zapomniane historie” mgr Agatą Wędrowską. Projekt "Zapomniane historie" polegał na bezpłatnych warsztatach animacyjno-filmowych organizowanych w ramach programu Struktury Kultury, którego operatorem w woj. Kuj-Pom. jest Teatr Polski w Bydgoszczy. Polegały one na wspólnym tworzeniu filmu z Seniorami oraz dziećmi. Bohaterami filmu są osoby starsze z Domu Dziennego Pobytu "Senior " w Bydgoszczy, dzieci wcieliły się w rolę reżyserów, scenografów, animatorów, operatorów sprzętów filmowych i stworzyły materiał do animacji poklatkowej w oparciu o usłyszane historie z życia Seniorów;
 • spotkanie (kierunek Pedagogika o specjalności Opieka nad dzieckiem i wczesne wspomaganie rozwoju - studia stacjonarne I stopnia, II i III rok) z pracownikami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chełmnie, 11 kwietnia 2017 r.;
 • spotkanie (kierunek Pedagogika o specjalności Opieka nad dzieckiem i wczesne wspomaganie rozwoju - studia stacjonarne I stopnia, III rok) z Koordynatorem Hostelu oraz Placówek Wsparcia Dziennego działających w ramach Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, 10 maja 2017 r.;
 • warsztaty w ramach organizowanej konferencji (22 maja 2017 r.): Dojrzałość społeczno-emocjonalna dzieci i młodzieży oraz Dojrzałość pedagogiczna osób dorosłych – świadomość rodziców, opiekunów i nauczycieli dotycząca zagrożeń wobec dzieci i młodzieży, prowadzone przez pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chełmnie.
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Zakład Teorii i Historii Wychowania
ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz