Specjalność - opieka nad dzieckiem i wczesne wspomaganie rozwoju

Absolwent Pedagogiki studia I stopnia posiada podstawową wiedzę ogólnopedagogiczną, historyczno-filozoficzną, socjologiczną i psychologiczną, niezbędną do rozumienia społeczno-kulturowego kontekstu organizacji i przebiegu procesów edukacji i wychowania. Ponadto posiada przygotowanie pedagogiczne w rozumieniu Rozporządzenia MEN z dnia 12.03.2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (…) (Dz.U 2009. 50.400) - tekst jednolity z 6.08.2015 r. (Dz.U.2015.1264).

Absolwent posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do rozumienia, organizacji i realizacji procesów opieki, wychowania i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Potrafi także współpracować z rodziną dziecka oraz wyspecjalizowanymi instytucjami zajmującymi się małym dzieckiem jak również z organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz wspomagania dziecka i jego rozwoju. Umie ponadto organizować warsztat pracy z dzieckiem, poszerzać wiedzę i umiejętności działania w praktyce.

Uprawnienia do wykonania zawodu:

Absolwent zdobywa uprawnienia do wykonywania zawodu: Wychowawca małego dziecka (w klasyfikacji zawodów nr 234202- Grupa elementarna 2342 – Specjaliści do spraw wychowania małego dziecka, w Międzynarodowym Standardzie Klasyfikacji Zawodów ISCO-08 odpowiada grupie 2342 Early childhood educators), zgodnie z Krajowym standardem kompetencji zawodowych. Uzyskuje ponadto przygotowanie pedagogiczne do prowadzenia zajęć opiekuńczych i w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (Rozporządzenie MEN z 12 marca 2009, § 1, ust. 3, § 14, ust.4, pkt.1 z późn. zmianami, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2013 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci; Ustawa z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, art. 98) oraz uprawnienia do pracy w żłobku lub klubie dziecięcym a także sprawowania opieki nad dziećmi do lat 3 w charakterze opiekuna dziennego lub niani na podstawie umowy o świadczeniu usług (Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 z późn. zmianami).

Potencjalne miejsca pracy:

  • Żłobki, kluby dziecięce (publiczne i niepubliczne) na stanowisku wychowawca małego dziecka, opiekun dziecięcy;
  • Placówki typu socjalizacyjnego (np. DMDz., Domy dla Matek z Dziećmi i Kobiet w Ciąży) na stanowisku wychowawca małego dziecka, opiekun dziecięcy;
  • Przedszkola z oddziałami integracyjnymi, specjalne oraz inne formy wychowania przedszkolnego na stanowisku asystenta nauczyciela (na podst. Rozp. MEN z dnia 21 maja 2001 w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół, § 14, ust. 2 załącznika nr 1);
  • Placówki handlowe oferujące rodzicom czasową opiekę nad dziećmi, hotele, pensjonaty, domy wczasowe - na stanowisku animatora;
  • Inne placówki oferujące opiekę i zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (WWRD) w roli pedagoga - członka Zespołu WWRD;
  • Absolwent może pracować także jako dzienny opiekun, sprawujący opiekę nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tyg. życia do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 r.ż. oraz niania, sprawująca opiekę nad dziećmi na podstawie umowy o świadczenie usług (umowy uaktywniającej) a także tworzyć i prowadzić żłobek lub klub dziecięcy (zgodnie z ustawą z dnia 4. 02. 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 z późn. zm.).
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Zakład Teorii i Historii Wychowania
ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz