2015 - Dziecko: opieka - wychowanie - wspieranie edukacyjne. Od koncepcji teoretycznych do dobrych praktyk

Uczestnicy konferencji
Uczestnicy konferencji

Zakład Teorii Wychowania i Deontologii Nauczycielskiej Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy był organizatorem Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej na temat: Dziecko: opieka - wychowanie - wspieranie edukacyjne. Od koncepcji teoretycznych do dobrych praktyk, organizowanej pod patronatem KNP PAN w Bydgoszczy, 27 maja 2015 r.

Współczesne praktyki społeczne i kulturowe wskazują na połączenie i jednoczesność działań opiekuńczych z wychowaniem oraz wspieraniem edukacyjnym. W aktualnych ustaleniach badaczy nauk społecznych wspieranie procesów rozwoju i uczenia się od najwcześniejszych etapów dzieciństwa uznaje się za kluczową przesłankę pomyślnego funkcjonowania człowieka. 
Współczesne koncepcje teoretyczne postrzegają dziecko jako aktywny podmiot procesów opieki i wychowania. Nie pozwalają one tracić z oczu nie tylko konkretnego dziecka, ale i rzeczywistości społecznych, które współtworzy i w nich uczestniczy. Wczesne dzieciństwo realizujące się w obrębie różnorodnych praktyk społecznych jest istotnym czasem stawania się podmiotem w danej przestrzeni społecznej. Dzisiejsze społeczeństwo wyrażające świadomość potrzeb dzieci szuka możliwości ich zaspokojenia w możliwej harmonii z potrzebami ich dorosłych opiekunów.

Współcześni badacze dziecka i dzieciństwa wybierają z bogactwa koncepcji teoretycznych do opisów i analiz opieki, i wychowania oraz złożonych i interdyscyplinarnych kontekstów/perspektyw. Podejmują ewaluacje różnorodnych praktyk edukacyjnego wspierania małego dziecka, do czego zachęcamy wszystkich zainteresowanych problematyką konferencji. Zaprezentowane podczas spotkania naukowego koncepcje teoretyczne - w zamierzeniu organizatorów - będą mogły posłużyć jako inspiracje do refleksji, zaś prezentowane dobre praktyki stać się mogą impulsami do działania we wspólnej przestrzeni dzieci i dorosłych.

Cele konferencji:

 • rozpoznanie aktualnego stanu badań teoretycznych i empirycznych w zakresie opieki, wychowania i wspierania edukacyjnego dziecka;
 • przedstawienie najnowszych metodologicznych rozwiązań w badaniach nad dzieckiem;
 • usytuowanie dotychczasowego dorobku badań w zakresie opieki, wychowania oraz wspierania edukacyjnego w naukach o wychowaniu/edukacji;
 • próba uchwycenia ujęć temporalnych i kontekstualnych w rozważaniach nad opieką, wychowaniem i wspieraniem edukacyjnym dziecka;
 • prezentacja praktyk edukacyjnych w otoczeniu społecznym dziecka;
 • wskazanie wyzwań związanych z opieką, wychowaniem i wspieraniem edukacyjnym dziecka.

Obszary tematyczne konferencji:

 • Teoretyczne, metodologiczne i empiryczne badania w zakresie opieki, wychowania i wspierania edukacyjnego dziecka - ich temporalny i kontekstualny wymiar.
 • Dziecko jako podmiot edukacji na tle przeobrażeń rzeczywistości społecznej.
 • Instytucje opieki i wychowania oraz wspierania edukacyjnego.
 • Dobre praktyki w pracy opiekuńczej, wychowawczej i wspierającej rozwój dziecka.

Kierownictwo naukowe i organizacyjne:

 • dr hab. Ewa Kubiak-Szymborska, prof. nadzw.
 • dr Monika Nawrot-Borowska
 • dr Dariusz Zając
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Zakład Teorii i Historii Wychowania
ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz